/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

MATEMATIKA

řec. mathématikos - poučný; pův. se zabývala studiem čísel a geometrických tvarů s tím, že abstrahovala postupně od měr, až vznikl pojem číslo, rozvíjela postupy řešení zaváděním operací, rozvíjela algoritmy řešení problémů pomocí logiky a svůj symbolický jazyk (matematika) s užitím matematických znaků
Otázka zní: co je matematika ?
 • do r. 500 př.n.l. - věda o číslech; matematikové starého Egypta a Babylonu užívali aritmetické výpočty k ryze praktickým účelům
 • 500 - 300 př.n.l. - věda o číslech a tvarech; učenci starověkého Řecka již zajímala především geometrie - na čísla pohlíželi jako na prostředek ke změření vzdáleností
 • 300 př.n.l. - 17. stol. n.l. - v tomto období se matematika nijak výrazně nezměnila ani nevyvíjela
 • pol. 17. stol. - věda o číslech, tvarech, pohybu, změně a prostoru - zavedení koncepce diferenciálního a integrálního počtu (I.Newton, G.W.Leibniz), která se zabývá zkoumáním pohybu a změny
 • konec 19. stol. - viz výše + věda o postupech, které jsou při studiu všech těchto pojmů používány
 • 20. stol. - na zač. 20. stol. se matematika skládala přibližně z dvaceti přesně vymezených oblastí a na konci 20. stol. by se dalo těchto oblastí nalézt přibližně 60-70, např.:
  • aritmetika a numerika - zkoumá struktury čísel a počítání
  • geometrie - zabývá se strukturou tvarů
  • diferenciální a integrální počet - studuje pohyb a změnu
  • logika - analyzuje principy uvažování
  • teorie pravděpodobnosti - se snaží stanovit nějaký řád pro náhodné jevy
  • topologie - zachycuje podstatu vzájemné polohy a podobnosti
  • ... a mnoho dalších (algebra či topologie se dále dělí na různé podobory), jako teorie výpočetní složitosti, teorie dynamických systémů ...

Na sklonku 19. století se jako odpověď na otázku o povaze a definici matematiky vynořila řada různých názorových postojů, které lze zařadit do několika prostých alternativních filozofií matematiky:

 • formalismus - matematika není nic jiného než soubor všech možných vyvození, jež lze užitím všech možných vyvozovacích pravidel získat ze všech možných souborů vzájemně si neodporujících axiomů - každý výrok učiněný v jazyce matematiky má být přezkoumán, aby se zjisitilo, zda je či není výsledkem správných vyvození ze vzájemně slučitelných axiomů
 • invencionismus - považuje matematiku za čistě lidský vynález: matematika není nic víc a nic míň než to, co matematikové dělají, tedy, vynalézáme ji, užíváme ji, ale neobjevujeme ji; žádný "jiný svět" matematrických pravd nečeká na své odkrytí
 • realismus, resp. platonský výklad - matematická pravda existuje nezávisle na existenci matematiků: je formou objektivní univerzální pravdy ('pí' je skutečně na nebesích a matematikové to prostě jen objevují); matematika je tedy tak úspěšná v popisu běhu světa proto, že svět sám je ve své podstatě matematický
 • deflacionismus (alternativní perspektiva platonismu, výše) - tato filozofie je "nerealistická" (viz výše); o realitě matematických entit nemůžeme nic vědět a ani nemáme žádné důvody v ně věřit; tvrdí, že úspěšná aplikace matematiky ve světě pouze (!) vyžaduje, aby měla vlastnost 'silné bezespornosti'
 • konstruktivismus - vznik k. vyvolaly logické paradoxy (konec 19. stol.) teorie množin a vlastnosti nekonečných množin (Cantor): manipulace s takovými pojmy, jako je nekonečno, s nimiž nemáme žádnou konkrétní zkušenost, by mohly matematiku zavést do vážných omylů a rozporů; jedná se tedy o konzervativní postoj, který definuje matematiku tak, aby obsahovala pouze tvrzení, která mohou být vyvozena konečnou posloupností na sebe navazujících konstrukcí začínajících od přirozených čísel, o nichž lze předpokládat, že jsou fundamentální a zjevená od Boha

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)