/// HLEDÁM PRO TENTO WEB SPOLUPRACOVNÍKY (přispěvatele, recenzenty, programátory) /// NEJEDNÁ SE O KOMERČNÍ WEB (nečekejte horentní honoráře) /// VÍCE INFO - KLIKNĚTE

www.geneze.info

HISTORIE A VÝVOJ ČÍSEL

 • asi 30 tisíc let př.n.l.: věstonická vrubovka; jeden z prvních (doložených) záznamů "psané" číslice; více viz věstonická vrubovka
 • doba cca 10000 až 5000 let př.n.l.: různé sociálně-ekonomické důvody vedly tehdejší společnost k "vytvoření" jmen pro jednotlivá čísla a tehdy také dostávají svou psanou podobu - symboly
 • doba cca 5000 př.n.l.: ve starém Egyptě a v Číně se používají hieroglyfy (soustava zjednodušených obrázků, označující celá slova); čísla do devíti byly znázorňovány přehledně seskupenými čárkami; později (rozvoj hospodářského i kulturního života) si však vynutil i znaky pro větší čísla
  více obrázek - egyptské hieroglyfy označující čísla

  egyptske hieroglyfy

  symbol pro 10: dosud ne zcela vysvětlený; podoba s podkovou je asi nepodstatná, spíše se jedná o znázornění dvou paží, tedy deseti prstů
  symbol pro 100: konec měřičského provazu, který byl dlouhý právě sto stop
  symbol pro 1000: lotos je sybmolem tohoto čísla, protože břehy Nilu byly pokryty mnoha a mnoha lotosy a proto je toto zobrazení vybráno jako znak pro "mnoho", v té době nejvyššího čísla - tisíce
  znaky vyšších čísel jsou z pozdějších časů: jestliže některých předmětů může být více než lotosů kolem Nilu (1000), pak je jejich počet "alikvótní" počtu pulců (10000) atd.; magický, božský symbol - klečící bůžek - znak pro nekonečno (v naší syntaxi 1000000) označuje tak veliké číslo, že jej může pochopit jen bůh

 • < 5000 př.n.l.: hieroglyfycké písmo se postupně zjednodušovalo v písmo hieratické

  hieraticke pismo

 • číslice užívané v Mezopotámii se psaly tzv. klínovým písmem - tento "klín" vznikal tak, že při nasazení rydla do měkké hliněné destičky vznikla čára hlubší a širší, která se postupně zeslabovala

  klinove pismo

 • protože však staří Asyřané a Babylóňané byli výbornými matematiky i astronomy a protože potřebovali zapisovat veliká čísla, vymysleli k jejich zapisování šedesátkovou soustavu, kde je základem právě číslo šedesát

  šedesátková čísla

  Uvědomme si, že zbytky šedesátkové soustavy se nám zachovaly dodnes: úhly a hodiny dělíme na šedesát minut ...

 • jiné národy volily odlišný způsob psaní číslic - čísla byla často označována písmeny - sice způsob velmi nepraktický a ztěžoval i nejjednodušší matematické operace, ale jednalo se i tak o velký pokrok; tento způsob zápisu zdomácněl u Řeků, Židů, Féničanů, Slovanů a Římanů, jejichž zápis projevil neobyčejnou životnost, v Evropě byly běžně užívány až do patnáctého století, kdy se začalo s psaním číslic podle Indů a Arabů; původní tvar římských číslic připomíná počítání na prstech:

  původní římská

  Symboly pro čísla 50 (L) a 500 (D) nejsou dodnes plně vysvětleny; písmeno C (100) vzniklo z latinského výrazu centum (= sto) a pro písmeno M (1000) platí analogicky: mile (= tisíc)

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI .... L C D M

 • staří Řekové původně označovali číslice začátečním písmenem jejich jména:

  Π pí, pente : 5; Δ delta, deka : 10; Η eta, (h)ekaton : 100; Χ chí, chillo; Μ mí, myrio : 10000

  řecké číslice

  později vznikla zjednodušená soustava psaní číslic - prvním písmenům abecedy se přiřadila čísla 1 až 9 a pokračovalo se, pokud abeceda stačila; čárka u písmena nebo nad ním znamenala, že číslo se má násobit tisícem a značka M pak desetitisícem - takto bylo možno psát jednoduchým způsobem libovolně velká čísla; v této době také Archimédes dokázal, že neexistuje nějaké určité největší číslo

  řecká abeceda - čísla

 • jako se z řeckého písma vyvinulo písmo slovanské, tak i způsob psaní čísel byl podobný řeckému; aby se rozpoznalo, kdy který znak označuje písmeno a kdy číslici, bylo použito pro číslice značky ˜

  slovanské číslice

 • asi 500 let př.n.l.: neznámý indický mudrc vynalezl geniální způsob psaní číslic - vyloučil všechny znaky pro čísla větší než 9 a sjednotil zápis těchto prvních devíti číslic, kterýžto zápis zachovává svou podobu prakticky dodnes: každá číslice podle svého postavení znamenala buď počet jednotek, stovek, tisíců ... a tak vznikla desítková soustava
  dalším slavným objevem Indů bylo zavedení nuly - hindské slovo pro kroužek je sunya, což znamená 'prázdnota', a teprve dalším myšlenkovým pochodem byl kroužek ztotožněn s nulou, tedy s ničím; první písemná zpráva o nule je v tzv. rukopise Bakhšálí, kde v pojednání o řešení neurčitých a kvadratických rovnic nacházíme slovo sunya, tedy nula - vyjadřovala se kroužkem nebo tečkou
  indická desítková poziční soustava pomalu pronikala podél karavanních cest do všech oblastí Blízkého východu (Egypt, asi 3. stol. př.n.l.); z r. 622 n.l. je první psaná zmínka o použití indických číslic mimo Indii (Sýrie); tím, že arabští kupci také obchodovali (v době mezi válčením) na Pyrenejském poloostrově, šířily se indické číslice také do Evropy, především prostřednictvím maurských univerzit ve Španělsku

  indická čísla

 • mezi symboly užívanými pro vyjádření číslic v poziční desítkové soustavě existují dva hlavní typy:

  1. indické symboly, užívané východními Araby
  2. číslice gobar, užívané ve Španělsku západními Araby

  Východoarabské symboly se dodnes užívají v arabském světě, číslice užívané dnes ve většině ostatního světa byly odvozeny ze systému gobar

  závěrečná poznámka: dne 24.8.1359 se ve Florencii konal koncil k posouzení nového způsobu psaní číslic; rokování trvalo osm dní a nocí a výsledkem bylo "pouhé" nedoporučení (rozuměj, že je nezakázali) k používání arabských číslic
  chceme-li určit nějaký konkrétní mezník v počátku užívání arabských číslic v Evropě, použijme tedy letopočet 1482, kdy byly římské číslice zcela odstraněny z peněžních kolon hlavních hospodářských knih všech florentských obchodníků a jejich příkladu následovala brzy celá Evropa

WebArchiv - archiv českého webu
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
na Vaše připomínky čeká autor webu: Martin Hrábek (email)